Omaishoidon tuki

Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006. Laissa määritellään omaishoidon tuki kokonaisuudeksi, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitolain tavoitteena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoidon tuen perustiedot Omaishoitajaliiton mukaan:

  • Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea.
  • Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää määrärahojensa rajoissa.
  • Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta / omaishoidon yksiköstä / kotipalvelusta.
  • Tuen myöntämisen perusteena on ainoastaan hoitotyön vaativuus ja sitovuus.
  • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut.
  • Omaishoidon tuesta tehdään toimeksiantosopimus kunnan ja omaishoitajan välille.
  • Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
  • Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
  • Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Katso tilastotietoa omaishoidosta / omaishoidon tuesta Sotkanet- tietokannasta.

Lisätietoa omaishoidon tuen toteutumisesta ja kehittämistarpeista kunnissa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusta: Omaishoidon tuki. Selvitys omaishoidon tuen palkkiosta ja palveluista kunnissa vuonna 2012.

Omaishoitolain muutokseen (1.7.2016) liittyvät Sosiaali- ja terveysministeriön antamat ohjeistukset (Kuntainfo 6 / 2016) on kirjoitettu kursiivilla.